Zásady ochrany osobných údajov & Použitie Cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WWW.BIATECWATCHES.COM

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WWW.BIATECWATCHES.COM

Táto webstránka (aplikácia) zhromažďuje niektoré osobné údaje od svojich používateľov.

ZHRNUTIE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVANÉ NA NASLEDUJÚCE ÚČELY A POUŽÍVANIE NÁSLEDUJÚCICH SLUŽIEB:

ANALYTICS

GOOGLE ANALYTICS A FACEBOOK ADS SLEDOVANIE KONVERZIÍ

Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní

ZÁLOHOVANIE A MANAŽMENT

ZÁLOHOVANIE NA DROBBOX

Osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služieb

KONTAKT S NÁVŠTEVNÍKOM

ZOZNAM ADRIES ALEBO NEWSLETTER

Osobné údaje: adresa, mesto, názov spoločnosti, súbory cookie, krajina, e-mailová adresa, krstné meno, priezvisko, telefónne číslo, provincia, webové stránky a PSČ

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Osobné údaje: adresa, mesto, názov spoločnosti, krajina, e-mailová adresa, faxové číslo, oblasť činnosti, meno, priezvisko, počet zamestnancov, PSČ

TELEFÓNY KONTAKT

Osobné údaje: telefónne číslo

ZOBRAZENIE OBSAHU Z EXTERNÝCH PLATFORIEM

INSTAGRAM, YOUTUBE VIDEO A GOOGLE MAPY

Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní

GOOGLE FONTY

Osobné údaje: údaje o používaní a rôzne typy údajov, ako je uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služieb

GRAVATAR

Osobné údaje: e-mailová adresa a údaje o používaní

MANIPULÁCIA PLATBY

PAYPAL

Osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služieb

INTERAKCIA S PLATFORMAMI ZBERU ÚDAJOV A INÝMI TRETÍMI STRANAMI

MAILCHIMP

Osobné údaje: e-mailová adresa a krstné meno

INTERAKCIA S VONKAJŠÍMI SOCIÁLNYMI SIETAMI A PLATFORMAMI

TLAČIDLO FACEBOOK LIKE, TLAČIDLO GOOGLE + +1, TLAČIDLO „PIN IT“ NA PINTERESTE A TLAČIDLO PAYPAL

Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní

RIADENIE KONTAKTOV A ODOSIELANIE SPRÁV

MAILCHIMP

Osobné údaje: e-mailová adresa

SLUŽBY PLATFORMY A HOSŤOVANIE

WORDPRESS.COM A SHOPIFY

Osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služieb

REGISTRÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA

OVERENIE FACEBOOKU

Osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služieb

REMARKETING A POVINNÉ VYMENOVANIE

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

Osobné údaje: Súbory cookie a e-mailová adresa

ADWORDS, FACEBOOK OZNÁMENIE A ODKAZOVANIE PROSTREDNÍCTVOM GOOGLE ANALYTICS FOR DISPLAY ADVERTISING

Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní

OCHRANA VOČI SPAMOVANIU

AKISMET

Osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služieb

GOOGLE RECAPTCHA

Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní

ĎALŠIE INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH

PUSH NOTIFIKÁCIE

Táto aplikácia môže používateľovi poslať upozornenia „push“.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

VLASTNÍK A SPRÁVCA DÁT

Biatec Watches, s.r.o. – Mlynská 158/18, 96233 Budča, Slovensko

Kontaktný e-mail majiteľa: info@biatecwatches.com

PODROBNÉ ZÁSADY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VLASTNÍK A SPRÁVCA DÁT

Biatec Watches, s.r.o. – Mlynská 158/18, 96233 Budča, Slovensko

Kontaktný e-mail majiteľa: info@biatecwatches.com

DRUHY ZÍSKANÝCH ÚDAJOV

Medzi typmi osobných údajov, ktoré táto aplikácia zhromažďuje sama alebo prostredníctvom tretích strán, sú: cookie, údaje o používaní, adresa, e-mailová adresa, krstné meno, priezvisko, telefónne číslo, provincia, krajina, PSČ , názov spoločnosti, internetová stránka, profesia, faxové číslo, štát, rôzne typy údajov, oblasť činnosti a počet zamestnancov.

Úplné podrobnosti o každom zo zozbieraných osobných údajoch sú uvedené v špeciálnych častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v špeciálnych vysvetľujúcich textoch zobrazených pred zberom údajov.

Osobné údaje môžu byť voľne poskytované používateľom alebo, v prípade údajov o používaní, automaticky zhromaždené pri použití tejto aplikácie.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto aplikáciou sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže zabrániť tomu, aby táto aplikácia poskytovala svoje služby. V prípadoch, keď táto aplikácia výslovne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, môžu používatelia slobodne neoznamovať tieto údaje bez následkov na dostupnosť alebo fungovanie služby.

Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na vlastníka.

Akékoľvek používanie súborov cookie – alebo iných nástrojov na sledovanie – touto aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán, ktoré táto aplikácia používa, slúži na účely poskytovania služby požadovanej používateľom okrem akýchkoľvek iných účelov opísaných v tomto dokumente a v Pravidlách cookie, ak sú k dispozícii.

Používatelia sú zodpovední za všetky získané, zverejnené alebo zdieľané osobné údaje tretích strán prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas od tretej strany s poskytnutím týchto údajov vlastníkovi.

REŽIM A MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV

METÓDY SPRACOVANIA

Vlastník vykoná príslušné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, modifikácii alebo neoprávnenému zničeniu údajov.

Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a / alebo nástrojov s podporou IT podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sú striktne spojené s uvedenými účelmi. Okrem vlastníka môžu byť v niektorých prípadoch prístupné niektorým typom zodpovedných osôb, ktoré sú zapojené do prevádzkovania tejto aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právna správa, správa systému) alebo externé strany (napr. poskytovatelia poštových služieb, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktoré sú v prípade potreby menované vlastníkom ako spracovatelia údajov. Aktuálny zoznam týchto strán môže byť kedykoľvek vyžiadaný od vlastníka.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Vlastník môže spracovávať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ak platí jedna z nasledujúcich možností:

 • Užívatelia súhlasili s jedným alebo viacerými konkrétnymi účelmi.

Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže vlastník spracovávať osobné údaje, kým používateľ nenamieta proti takémuto spracovaniu bez toho, aby sa musel spoliehať na súhlas alebo akýkoľvek iný z nasledujúcich právnych základov. Toto sa však neuplatňuje, keď sa na spracovanie osobných údajov vzťahuje európsky zákon o ochrane údajov;

 • poskytnutie údajov je nevyhnutné pre vykonanie dohody s používateľom a / alebo pre všetky jej predzmluvné záväzky;
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej je majiteľ povinný;
 • spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorú má vlastník;
 • spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje majiteľ alebo tretia strana.

V každom prípade majiteľ s radosťou pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa vzťahuje na spracovanie, a najmä či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy.

MIESTO

Údaje sú spracovávané v prevádzkových kanceláriách vlastníka a na iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania.

V závislosti od polohy používateľa môže prenos dát zahŕňať prenos dát používateľa do inej krajiny, ako je ich vlastná. Ak sa chcete dozvedieť viac o mieste spracovania takýchto prenesených údajov, môžete si preštudovať sekciu obsahujúcu podrobnosti o spracovaní osobných údajov.

Používatelia majú tiež právo dozvedieť sa o právnom základe prenosov údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie riadenej medzinárodným verejným právom alebo založenej dvoma alebo viacerými krajinami, ako je OSN, a o bezpečnostných opatreniach prijatých vlastníkom za účelom chrániť ich údaje.

Ak sa takýto prenos uskutoční, používatelia sa môžu dozvedieť viac preštudovaním príslušných častí tohto dokumentu alebo sa obrátiť na vlastníka pomocou informácií uvedených v sekcii kontaktov.

RETENČNÝ ČAS

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje účel, na ktorý boli zhromaždené. Z tohto dôvodu: Osobné údaje zozbierané na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi majiteľom a užívateľom sa uchovajú až do úplného vykonania tejto zmluvy. Osobné údaje zozbierané na účely oprávnených záujmov vlastníka sa uchovajú tak dlho, ako je potrebné na splnenie týchto účelov. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník v rámci príslušných častí tohto dokumentu alebo kontaktovaním vlastníka. Vlastníkovi môže byť dovolené uchovávať si osobné údaje dlhšie, kedykoľvek ak používateľ udelí súhlas s takýmto spracovaním, pokým takýto súhlas nie je stiahnutý. Vlastník môže byť okrem toho povinný uchovávať osobné údaje na dlhšiu dobu, kedykoľvek je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na základe príkazu orgánu. Po uplynutí doby uchovávania sa osobné údaje vymažú. Preto právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenos údajov nemožno vymôcť po uplynutí doby uchovávania.

ÚČELY SPRACOVANIA

Údaje týkajúce sa používateľa sa zhromažďujú, aby umožnili vlastníkovi poskytovať svoje služby, a taktiež aj na nasledujúce účely: analýza, kontaktovanie používateľa, interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami, remarketing , zobrazovanie obsahu z externých platforiem, zálohovanie Správa kontaktov a odosielanie správ, služby platformy a hosting, ochrana proti spamu, registrácia a autentifikácia, interakcia s platformami na zhromažďovanie údajov a inými tretími strany a spracovanie platieb. Používatelia môžu nájsť ďalšie podrobné informácie o takýchto účeloch spracovania a o konkrétnych osobných údajoch použitých pre každý účel v príslušných častiach tohto dokumentu.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa zbierajú a využívajú na nasledujúce účely a služby:

ANALYTICS

Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú vlastníkovi sledovať a analyzovať návštevnosť na webe a môžu byť použité na sledovanie správania používateľov.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)

Služba Google Analytics je služba analýzy webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto aplikácie, na prípravu prehľadov o svojich aktivitách a na zdieľanie s ostatnými službami Google.Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextu-alizáciu a prispôsobenie reklám vlastnej reklamnej siete. Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov

FACEBOOK ADS TRVANIE KONVERZÍ (FACEBOOK, INC.)

Sledovanie konverzie reklám na Facebooku je služba analytickej služby poskytovanej spoločnosťou Facebook, Inc., ktorá spája údaje z reklamnej siete Facebook s akciami vykonanými v tejto aplikácii. Zhromaždené osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

ZÁLOHOVANIE A MANAŽMENT

Tento typ služby umožňuje vlastníkovi uložiť a spravovať zálohy tejto aplikácie na externých serveroch spravovaných samotným poskytovateľom služieb. Zálohy môžu zahŕňať zdrojový kód a obsah, ako aj údaje, ktoré používateľ poskytuje tejto aplikácii.

ZÁLOHOVANIE NA DROPBOX (DROPBOX, INC.)Dropbox je služba na ukladanie a spravovanie záloh, ktoré poskytuje spoločnosť Dropbox Inc. Zozbierané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

KONTAKTOVANIE UŽÍVATEĽA ZOZNAM ADRESÁTOV ALEBO NEWSLETTER (TÁTO APLIKÁCIA)Registráciou v e-mailovom adresári alebo v novinke bude e-mailová adresa používateľa pridaná do zoznamu kontaktov tých, ktorí môžu dostávať e-mailové správy obsahujúce informácie o obchodnej alebo propagačnej povahy týkajúce sa tejto aplikácie. Vaša e-mailová adresa môže byť tiež pridaná do tohto zoznamu ako výsledok registrácie do tejto aplikácie alebo po zakúpení.Zozbierané osobné údaje: adresa, mesto, názov spoločnosti, súbory cookie, krajina, e-mailová adresa, krstné meno, priezvisko, telefónne číslo, provincia, webové stránky a PSČ.

KONTAKTNÝ FORMULÁR (TÁTO APLIKÁCIA)

Vyplnením kontaktného formulára s ich údajmi užívateľ autorizuje túto aplikáciu, aby tieto údaje použila na odpovedanie na žiadosti o informácie, citácie alebo akýkoľvek iný druh žiadosti, ako je uvedené v záhlaví formulára.Zhromaždené osobné údaje: adresa, mesto, názov spoločnosti, krajina, e-mailová adresa, faxové číslo, oblasť činnosti, meno, priezvisko, počet zamestnancov, telefónne číslo, profesia, provincia, štát /poštové smerovacie číslo.

TELEFONICKÝ KONTAKT (TÁTO APLIKÁCIA)

Používatelia, ktorí poskytli svoje telefónne číslo, môžu byť kontaktovaní na komerčné alebo propagačné účely súvisiace s touto aplikáciou, ako aj na splnenie žiadostí o podporu.Zozbierané osobné údaje: telefónne číslo.

ZOBRAZENIE OBSAHU Z EXTERNÝCH PLATFORIEM

Tento typ služby vám umožňuje zobraziť obsah hosťovaný na externých platformách priamo zo stránok tejto aplikácie a komunikovať s nimi.

Tento typ služby môže zhromažďovať údaje o webových návštevách pre stránky, na ktorých je táto služba nainštalovaná, aj keď ich používatelia nepoužívajú.

INSTAGRAM WIDGET (INSTAGRAM, INC.)

Instagram je služba vizualizácie obrazu, ktorú poskytuje spoločnosť Instagram, Inc., ktorá umožňuje tejto aplikácii začleniť obsah tohto typu na svoje stránky.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

YOUTUBE VIDEO WIDGET (GOOGLE INC.)

Služba YouTube je služba na vizualizáciu video obsahu poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje tejto aplikácii začleniť obsah tohto druhu na jej stránky.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

GOOGLE MAPS WIDGET (GOOGLE INC.)

Služba Google Mapy je služba zobrazovania máp poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje, tejto aplikácii zobrazovať obsah tohto typu na svojich stránkach.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

GOOGLE FONTS (GOOGLE INC.)

Písmo spoločnosti Google je služba vizualizácie písma poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje, tejto aplikácii zobrazovať obsah tohto typu na svojich stránkach.

Zbierané osobné údaje: údaje o používaní a rôzne typy údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

GRAVATAR (AUTOMATTIC INC.)

Gravatar je služba vizualizácie obrazu poskytovaná spoločnosťou Automattic Inc., ktorá umožňuje, aby táto aplikácia na svojich stránkach zobrazovala obsah tohto druhu.

Upozorňujeme, že ak sa obrázky Gravatar používajú na pripomienkové formuláre, e-mailová adresa commetéra alebo jeho časti môže byť odoslaná na Gravatar – aj keď sa commenter nezaregistroval pre túto službu.

Zbierané osobné údaje: e-mailová adresa a údaje o používaní.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

SPRACOVANIE PLATIEB

Služby spracovania platieb umožňujú tejto aplikácii spracovávať platby kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo inými prostriedkami. Na zabezpečenie väčšej bezpečnosti táto aplikácia zdieľa iba informácie potrebné na vykonanie transakcie s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú transakciu.

Niektoré z týchto služieb môžu taktiež umožniť odosielanie správ s časovým posielaním používateľovi, napríklad e-maily obsahujúce faktúry alebo upozornenia týkajúce sa platby.

PAYPAL (PAYPAL INC.)

PayPal je platobná služba poskytovaná spoločnosťou PayPal Inc., ktorá umožňuje používateľom uskutočňovať platby online.

Zozbierané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služieb.

INTERAKCIA S PLATFORMMI ZBERU ÚDAJOV A INÝMI TRETÍMI STRANAMI

Tento typ služby umožňuje používateľom komunikovať s platformami na zhromažďovanie údajov alebo inými službami priamo zo stránok tejto aplikácie na účely ukladania a opätovného použitia údajov.

Ak je nainštalovaná jedna z týchto služieb, môže zhromažďovať údaje o prehliadaní a používaní na stránkach, na ktorých je nainštalovaná, aj keď používatelia túto službu aktívne nepoužívajú.

MAILCHIMP WIDGET (ROCKET SCIENCE GROUP, LLC.)

Widget MailChimp je služba, ktorá sa používa na komunikáciu s poštovou správou MailChimp a službou ma odosielanie správ, ktorú poskytla The Rocket Science Group LLC.

Zozbierané osobné údaje: e-mailová adresa a krstné meno.

Miesto spracovania: USA – Politika ochrany osobných údajov.

INTERAKCIA S VONKAJŠÍMI SOCIÁLNYMI SIETAMI A PLATFORMAMI

Tento typ služby umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie.

Interakcia a informácie získané prostredníctvom tejto aplikácie sú vždy predmetom nastavení ochrany osobných údajov používateľa pre každú sociálnu sieť.

Tento typ služby môže stále zhromažďovať údaje o návštevnosti stránok, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ich používatelia nepoužívajú.

TLAČIDLO FACEBOOK LIKE A SOCIAL WIDGETS (FACEBOOK, INC.)

Tlačidlo Facebook Like a iné Facebook miniaplikácie sú služby umožňujúce interakciu so sociálnou sieťou Facebook, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

TLAČIDLO GOOGLE + +1 a sociálne slabiny (GOOGLE INC.)

Tlačidlo Google+ +1 a sociálne miniaplikácie sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Google+ poskytovanou spoločnosťou Google Inc.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

PINTEREST „PIN IT“ TLAČIDLO A SOCIAL WIDGETS (PINTEREST)

Tlačidlo Pinterest „Pin it“ a sociálne miniaplikácie sú služby umožňujúce interakciu s platformou Pinterest, ktorú poskytuje spoločnosť Pinterest Inc.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

PAYPAL TLAČIDLO A WIDGETS (PAYPAL INC.)

Tlačidlo PayPal a ďalšie widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu s platformou PayPal, ktorú poskytuje spoločnosť PayPal Inc.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Pozrite si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal – Pravidlá ochrany osobných údajov.

RIADENIE KONTAKTOV A ODOSIELANIE SPRÁV

Tento typ služby umožňuje spravovať databázu e-mailových kontaktov, kontaktov v telefóne alebo akýchkoľvek iných kontaktných informácií na komunikáciu s používateľom.

Tieto služby môžu tiež zhromažďovať údaje o dátume a čase, kedy bola používateľom zobrazená správa, ako aj o tom, kedy používateľ s touto správou komunikoval , napríklad kliknutím na odkazy uvedené v správe.

MAILCHIMP (ROCKET SCIENCE GROUP, LLC.)

MailChimp je manažment e-mailovej adresy a služba odosielania správ od spoločnosti The Rocket Science Group, LLC.

Zhromaždené osobné údaje: e-mailová adresa.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

SLUŽBY PLATFORIEM A HOSTING

Tieto služby majú za cieľ hosťovanie a prevádzku kľúčových komponentov tejto aplikácie, a preto umožňujú poskytovanie tejto aplikácie z jednotnej platformy. Takéto platformy poskytujú vlastníkovi širokú škálu nástrojov – napr. analýza, registrácia používateľov, pripomienkovanie, správa databáz, elektronický obchod, spracovanie platieb – to znamená zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov. Niektoré z týchto služieb fungujú prostredníctvom geograficky distribuovaných serverov, čo sťažuje určenie skutočného miesta, kde sú uložené osobné údaje.

WORDPRESS.COM (AUTOMATTIC INC.)

WordPress.com je platforma poskytovaná spoločnosťou Automattic Inc., ktorá umožňuje vlastníkovi vytvoriť, prevádzkovať a hosťovať túto aplikáciu.

Zozbierané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracovania: USA – Politika ochrany osobných údajov.

SHOPIFY (SHOPIFY INC.)

Shopify je platforma poskytovaná spoločnosťou Shopify Inc., ktorá umožňuje vlastníkovi vytvárať, prevádzkovať a hosťovať webové stránky elektronického obchodovania.

Zozbierané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracovania: Kanada – Pravidlá ochrany osobných údajov.

REGISTRÁCIA A OVERENIE PRAVOSTI Registráciou alebo overením pravosti umožňujú používatelia tejto aplikácii identifikovať ich a dať im prístup k špecializovaným službám.V závislosti od toho, čo je uvedené nižšie, tretie strany môžu poskytovať služby registrácie a overovania. V tomto prípade bude mať táto aplikácia prístup k niektorým údajom uloženým týmito službami tretích strán za účelom registrácie alebo identifikácie.

FACEBOOK AUTHENTICATION (FACEBOOK, INC.)Facebook Authentication je služba registrácie a overovania poskytovaná spoločnosťou Facebook, Inc. a je prepojená so sociálnou sieťou Facebook. Zozbierané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

REMARKETING A ZACIELENIE NA AKTIVITU

Tento typ služby umožňuje tejto aplikácii a jej partnerom informovať, optimalizovať a zobrazovať reklamu na základe predchádzajúceho používania tejto aplikácie používateľom.Táto aktivita sa vykonáva sledovaním údajov o používaní a použitím súborov cookie, ktoré sa prenášajú na partnerov, ktorí riadia remarketing a aktivitu zacielenia na správanie.Okrem akéhokoľvek odhlásenia, ktoré ponúka ktorákoľvek z nižšie uvedených služieb, sa používateľ môže odhlásiť od používania súborov cookie treťou stranou na stránke na zrušenie iniciatívy Network Advertising Initiative.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE (FACEBOOK, INC.)

Osobné publikum Facebook je služba zameraná na remarketing a správanie, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc., ktorá spája činnosť tejto aplikácie s reklamnou sieťou Facebook. Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a e-mailová adresa. Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov – Zrušiť.

ADWORDS RE MARKETING (GOOGLE INC.)

Remarketing služby AdWords je služba remarketingu a zacielenia na správanie poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá spája činnosť tejto aplikácie s reklamnou sieťou AdWords a súborom cookie Doubleclick.Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov – Zrušiť.

FACEBOOK REMARKETING (FACEBOOK, INC.)Remarketing v službe Facebook je služba remarketingu a zacielenia na správanie poskytované spoločnosťou Facebook, Inc., ktorá spája činnosť tejto aplikácie s reklamnou sieťou Facebook.Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov – Zrušiť.

REMARKETING PROSTREDNÍCTVOM GOOGLE ANALYTICS NA ZOBRAZOVANIE REKLÁM (GOOGLE INC.)

Služba Google Analytics na zobrazovanie reklám  je služba remarketingu zameraná na správanie poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá spája sledovaciu činnosť vykonávanú službou Google Analytics a jej súbory cookie s reklamnou sieťou Adwords a cookie Doubleclick.Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov – Zrušiť.

OCHRANA SPAMOVANIA

Tento typ služby analyzuje vyťaženie tejto aplikácie, ktorá potenciálne obsahuje osobné údaje používateľov, s cieľom jej filtrovania z častí prevádzky, správ a obsah, ktoré sú rozpoznané ako SPAM.

AKISMET (AUTOMATTIC INC.)

Akismet je služba ochrany proti spamu, ktorú poskytuje spoločnosť Automattic Inc.

Zozbierané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

GOOGLE RECAPTCHA (GOOGLE INC.)

Služba Google reCAPTCHA je služba ochrany proti spamu od spoločnosti Google Inc.

Zhromaždené osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: US – Zásady ochrany osobných údajov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH

PUSH NOTIFIKÁCIE

Táto aplikácia môže používateľovi poslať upozornenia „push“.

PRÁVA UŽÍVATEĽOV

Užívatelia majú nárok na určité práva týkajúce sa ich údajov spracovaných vlastníkom.

Používatelia majú najmä právo robiť nasledovné:

 • Kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas. Používatelia majú právo odobrať svoj súhlas, ak už dali svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 • Ohradiť sa voči spracovaniu ich údajov. Používatelia majú právo vzniesť námietky voči spracovaniu svojich údajov, ak sa spracovanie uskutočňuje na inom právnom základe než je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nižšie uvedenej sekcii.
 • Prístup k svojim údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či vlastník spracováva ich údaje, získať informácie o určitých aspektoch spracovania a získať kópiu spracúvaných údajov.
 • Overenie a vyhľadanie nápravy. Používatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Obmedziť spracovanie ich údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo obmedziť spracovanie svojich údajov. V takom prípade vlastník nebude spracovávať používateľove údaje na iné účely ako na ich ukladanie.
 • Nechať si osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť. Používatelia majú za určitých okolností právo na odstránenie svojich údajov od vlastníka.
 • Získať svoje údaje a nechať ich previesť na iného operátora. Používatelia majú právo prijímať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, nechať ich bez ďalšej prekážky postúpiť inému operátorovi. Toto ustanovenie je uplatniteľné za predpokladu, že údaje sú spracované automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na súhlase používateľa na základe zmluvy, ktorú je používateľ súčasťou alebo na základe predzmluvných záväzkov.
 • Predložiť sťažnosť. Používatelia majú právo podať sťažnosť pred príslušným orgánom na ochranu údajov.

PODROBNOSTI O PRÁVE NA OHRADENIE SA VOČI SPRACOVANIU ÚDAJOV

Ak sa osobné údaje spracúvajú v rámci verejného záujmu, pri výkone verejného orgánu, ktorý je vlastnený majiteľom alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník, užívatelia môžu namietať proti takémuto spracovaniu tým, že poskytnú dôvod súvisiaci s ich konkrétnou situáciou.

Používatelia musia vedieť, že ak by ich osobné údaje boli spracované na účely priameho marketingu, môžu kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu bez toho, aby poskytli akékoľvek zdôvodnenie. Informácie o tom či vlastník spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu,  môžu byť nájdené v príslušných častiach tohto dokumentu.

AKO VYKONÁVAŤ TIETO PRÁVA

Akékoľvek požiadavky na uplatnenie používateľských práv môžu byť adresované vlastníkovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti je možné uplatniť bezplatne a vlastník sa s nimi bude zaoberať čo najskôr a vždy do jedného mesiaca.

POLITIKA COOKIE

Táto aplikácia používa súbory cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac môžete si pozrieť Pravidlá cookie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O ZBERE A SPRACOVANÍ ÚDAJOV

PRÁVNE OPATRENIA

Osobné údaje používateľa môžu byť použité na právne účely vlastníkom na súde alebo vo fázach vedúcich k možným právnym postupom vyplývajúcim z nesprávneho používania tejto aplikácie alebo súvisiacich služieb.Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že vlastník môže byť požiadaný, aby na žiadosť verejných orgánov odhalil osobné údaje.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH UŽÍVATEĽA

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto aplikácia na požiadanie poskytnúť používateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zber a spracovanie osobných údajov.

SYSTÉMOVÉ ZÁZNAMY A ÚDRŽBA

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a všetky služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky), používať na tento účel iné osobné údaje (napríklad adresu IP).

INFORMÁCIE, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO POLITIKE

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovania osobných údajov môžu byť kedykoľvek vyžiadané od vlastníka. Pozrite si kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

AKO JE NARÁBANÉ S POŽIADAVKAMI „NESLEDOVAŤ“

Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Nesledovať“.Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán používa požiadavky „Nesledovať“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

ZMENY TEJTO OBCHODNEJ POLITIKY

Vlastník si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov kedykoľvek tým, že oznámi svojim používateľom na tejto stránke a prípadne aj v rámci tejto aplikácie a / alebo – pokiaľ je to technicky a právne možné – poslať upozornenie používateľom prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných informácií k dispozícii pre vlastníka. Dôrazne odporúčame túto stránku často kontrolovať s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedenej v spodnej časti. Ak používateľ namieta akékoľvek zmeny v pravidlách, používateľ musí prestať používať túto aplikáciu a môže požiadať, aby vlastník odstránil osobné údaje. Pokiaľ nie je uvedené inak, platné pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré má vlastník o používateľoch.

Definície a právne odkazy

OSOBNÉ ÚDAJE (ALEBO DÁTA)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane osobného identifikačného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

ÚDAJE O POUŽÍVANÍ

Informácie zhromaždené automaticky prostredníctvom tejto aplikácie (alebo služieb tretích strán použitých v tejto aplikácii), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí používajú túto aplikáciu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, funkcie prehliadača a operačného systému používané používateľom, rôzne časové údaje na návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o trase, ktorá sa uskutočnila v rámci aplikácie s osobitným odkazom na postupnosť navštívených stránok a ďalších parametroch týkajúcich sa operačného systému zariadenia a / alebo IT prostredia používateľa.

POUŽÍVATEĽ

Jedinec používajúci túto aplikáciu, ktorý, ak nie je uvedené inak, sa zhoduje s údajovým subjektom.

DÁTOVÝ PREDMET

Fyzická osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú.

SPRACOVATEĽ ÚDAJOV (ALEBO DOZORCA ÚDAJOV)

Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracováva osobné údaje v mene kontrolóra, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

DÁTOVÝ OVLÁDAČ (ALEBO VLASTNÍK)

Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto aplikácie. Dátový kontrolór, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tejto aplikácie.

TÁTO APLIKÁCIA

Prostriedky, pomocou ktorých sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje používateľa.

SLUŽBA

Služba poskytovaná touto aplikáciou, ako je popísané v relatívnych podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto stránke / aplikácii.

EURÓPSKA ÚNIA (ALEBO EÚ)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy uvedené v tomto dokumente na Európsku úniu zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

COOKIES

Malý údaj uložený v zariadení používateľa.

PRÁVNE INFORMÁCIE

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (nariadenie o všeobecnej ochrane údajov).

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú iba tejto aplikácie, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.